Domů
Menu

Provozní řád počítačových učeben

Počítačové učebny (č. 301, 303, 401) slouží pro práci na počítačích během vyučování, podle možnosti také v době mimo vyučování. Při všech činnostech v počítačových učebnách je každý povinen dodržovat zásady školního řádu a Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě a sítě internet a tento provozní řád.

Provoz v učebnách během vyučování 

 • Do místnosti vstupují studenti pouze za doprovodu vyučujícího a s ním také učebnu opouštějí.
 • Studenti zapínají a vypínají počítače, přihlašují se do sítě pouze na pokyn vyučujícího. Používají výhradně software k příslušné výuce potřebný.
 • V době, kdy v učebnách probíhá výuka, je možné domluvit si s vyučujícími práci na volných počítačích, pokud tím nebude rušeno probíhající vyučování.

Provoz v učebnách mimo vyučování a o volných hodinách 

 • Pokud v učebně neprobíhá výuka, mohou studenti vstupovat do učebny a používat počítače pouze se souhlasem pověřené osoby (učitele IVT), která je přítomna v kabinetě VT.
 • Každý, kdo v době mimo vyučování pracuje v učebně, je povinen dbát pokynů pověřené osoby.
 • Přístup do učeben v době mimo vyučování a o volných hodinách se v případě zájmu překračujícího kapacitu učeben řídí následujícími prioritami činností, které chce student na počítači vykonávat:
  1. Práce pod dohledem vyučujících.
  2. Tvorba maturitních a seminárních prací.
  3. Programování, tvorba vlastních WWW stránek.
  4. Práce ve Wordu, Excelu, Power Pointu, …
  5. Internet – účelné hledání informací, e-mail.
  6. Internet – chatování a jiné interaktivní aktivity.

Povinnosti studentů při práci v učebnách

 • Studentům je zakázáno užívat pomůcky a zařízení učebny bez svolení vyučujícího, poškozovat vybavení učebny, vnášet do učebny jídlo a pití a provádět činnosti nesouvisející s prací na počítačích. Nesmí rušit při práci ostatní.
 • Studentům je zakázáno odpojovat stálé vybavení učebny od počítačové sítě a namísto něj připojovat zařízení vlastní; to je možné připojovat pouze do volných zásuvek nebo využívat Wi-Fi připojení.
 • K počítačům umístěným v učebně je možné připojovat vlastní periferní zařízení (USB disky, flash-disky, sluchátka, .), která jsou s nimi kompatibilní a která je nepoškozují. V případě poškození školního majetku nevhodně použitým periferním zařízením odpovídá za škodu osoba, která toto nevhodné zařízení připojila.
 • Je zakázáno pokoušet se obcházet systém ověřování platnosti hesla na počítačích umístěných v učebnách a jakkoliv měnit nastavení těchto počítačů.
 • Studenti jsou povinni řídit se předpisy bezpečnosti práce, seznámit se s Pravidly pro přístup do školní počítačové sítě a sítě Internet. Dále jsou povinni chránit majetek školy před poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či poškození. V případě úmyslného nebo nedbalostního poškození je viník povinen nahradit vzniklou škodu.
 • Při odchodu z učebny jsou všichni povinni se regulérně odhlásit ze sítě, popř. vypnout počítače a monitory, uklidit po sobě pracoviště a srovnat židle.

 

V Táboře dne 21. 1. 2013

RNDr. Miroslav Vácha, ředitel školy