Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Šestileté česko-francouzské gymnázium

Kód oboru 79-43-K/61 

Dvojjazyčné česko-francouzské studium je určeno pro uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 7. ročník ZŠ, popř. 2. ročník osmiletého gymnázia a u nichž jsou dobré studijní předpoklady jak pro střední, tak později i pro vysokou školu. Toto studium má svá četná specifika: jeho metody a cíle v sobě slučují české a francouzské pojetí výchovně vzdělávacího procesu, při výuce pod vedením francouzských i českých učitelů je využíváno nejnovějších poznatků a nestandardních postupů, součástí osnov jsou i týdenní studijní pobyty ve Francii. Jazykové vzdělání není cílem, ale prostředkem výuky. První dva roky sledují vedle dokončení povinné školní docházky i cíle jazykové, tj. velmi dobré zvládnutí francouzského jazyka, tak aby od 3. ročníku v něm mohla být vedena část výuky v pěti vybraných předmětech (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis). Druhý cizí jazyk, angličtina, je povinný od 1. ročníku, mohou žáci v případě zájmu studovat jako nepovinný předmět již od 1. ročníku. V posledních dvou letech studia se nabízí možnost určitého profilování díky široké nabídce volitelných předmětů. Velká pozornost je rovněž věnována informačním technologiím; ve všech učebnách je možnost připojení ke školní počítačové síti i Internetu a celá škola je pokryta Wi-Fi signálem. Šestileté studium, ukončené českou a francouzskou maturitou, poskytuje standardní gymnaziální vzdělání, obohacené navíc o tradiční prvky francouzského školství a perfektní znalost jazyka, v němž žáci dosahují podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně C1, což je stvrzeno získáním francouzského certifikátu. Absolventům se tak otevírají možnosti studia na českých a francouzských vysokých školách. Studenti ze vzdálenějších míst mohou být ubytováni na internátě.

 

 

Učební plán šestiletého česko-francouzského gymnázia

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. Celkem
Český jazyk 3 4 3 3 3 2 18
Francouzský jazyk 10 10 - - - - 20
Fran. jazyk a lit. - - 4 4 4 - 12
Anglický jazyk 2 2 3 3 3 3 16
Občan. a spol. vědní základ 1 1 1 1 1 1 6
Dějepis 2 2 2 2 2 2 12
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 12
Matematika 4 3 4 4 4 4 23
Fyzika 2 2 3 3 3 2 15
Chemie 2 2 3 3 3 2 15
Biologie 2 2 2,5 2,5 2 2 13
Informatika - - 2 2 - - 4
Hud./Výtv. výchova 1+1 1+1 2 2 - - 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
Vol. předmět (1) - - - - 2 2 4
Vol. předměty (4) - - - - - 6 6
Celkem týdně 34 34 33,5 33,5 31 30 196

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  • Předměty dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie se vyučují od 3. ročníku v jazyce francouzském.
  • V rámci estetické výchovy má každý žák v 1. a 2. ročníku hudební i výtvarnou výchovu (po jedné hodině), od 3. ročníku žák volí hudební nebo výtvarnou výchovu.
  • Při výuce jazyků (Fr, A) se třída při dostatečném počtu žáků dělí na skupiny, rovněž tak při výuce informatiky a tělesné výchovy
  • Angličtina je vyučována od 1. ročníku jako povinný předmět.

Podrobné informace naleznete ve školním vzdělávacím programu.