Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře

Gymnázium patří již po několik desetiletí mezi významné střední školy nejen v táborském, ale i v celém jihočeském regionu. Se svými 614 žáky a 60 členným pedagogickým sborem ho lze v kontextu českých škol zařadit spíše k těm větším.

Rozložitá secesní budova gymnázia, která v roce 2006 oslavila sté narozeniny, vytváří nepřehlédnutelnou dominantu centra města nad Jordánem. Tato budova z počátku 20. století byla v roce 1997 doplněna o nový komplex, jehož základ tvoří moderní sportovní hala, využívaná nejen pro vlastní výuku a běžné sportovní potřeby školy, ale pravidelně se stává i místem významných sportovních událostí lokálního, regionálního i celostátního významu. Díky bohaté sportovní tradici, pestrosti jazykové výuky, v níž významné místo zaujímá francouzština, a dalším příznivým faktorům obdržela v roce 1999 škola čestný název Gymnázium Pierra de Coubertina. Česká republika tak rozšířila síť coubertinovských škol, budovanou ze školských zařízení stejného jména na celém světě. Gymnázium získalo nebývalé mezinárodní kontakty a na pravidelných setkáních škol tohoto typu z různých zemí světa přebírá úlohu jakéhosi velvyslance našeho města, regionu i státu.

Budeme-li hledat nějaký společný rys, který charakterizuje naše gymnázium, pak to bude patrně pestrost a rozmanitost v širším slova smyslu. Náhodného návštěvníka školy předně upoutá rozmanitost věku jejích žáků. V útrobách gymnázia se totiž každodenně míjejí jedenáctiletí žáčci s devatenáctiletými studenty. Je to dáno faktem, že v naší škole se vyučuje třem rozdílným oborům: čtyřleté studium všeobecného zaměření pro žáky 9. tříd základních škol patří nejen u nás, ale i v celém českém školském systému k dosud nejrozšířenějším. Výjimečnost šestiletého dvojjazyčného studia pro žáky od třinácti let spočívá nejen v jeho samotné existenci na táborském gymnáziu, v České republice totiž vyučují stejný obor pouze tři další školská zařízení, ale i v unikátním a vyváženém propojení základních metod českého a francouzského školství. Na tomto oboru významnou měrou participuje i francouzská strana, jelikož jeho fungování předpokládá mj. i přítomnost rodilých mluvčích na škole, studium podle originálních metod a učebnic atp. Ti nejmenší a nejživější žáčci gymnázia budou patrně patřit do některých z tříd osmiletého studia, jehož tradice byla i na naší škole obnovena po politických a společenských změnách roku 1989.

Obecně je tedy zřejmé, že naše škola nabízí svým žákům pestrou škálu možností při volbě studia cizích jazyků – naši žáci tradičně upřednostňují anglický jazyk, dlouhodobě zřejmá je i tendence věnovat se němčině, v poslední době sílí zájem o španělštinu a francouzštinu. V nabídce cizích jazyků je i ruština.

Studium cizích jazyků

S možností studia cizích jazyků také do značné míry souvisejí i mezinárodní kontakty Gymnázia Pierra de Coubertina. Týdenní výměnné studijní pobyty bilingvních tříd tvoří jakousi neformální součást osnov, a tak se česko-francouzská sekce naší školy může za dobu své pětadvacetileté existence pochlubit pěknou řádkou svých zahraničních partnerů z nejrůznějších koutů Francie. Tradičně dobré a dlouholeté kontakty udržuje naše škola s německou Kostnicí a s gymnáziem v Eggenfeldenu. Stáže učitelů, žáků a výměnné pobyty – to jsou nejčastější formy oboustranné spolupráce. Na výměnné pobyty však jezdí naši studenti/zájemci i do Španělska, Itálie, Slovinska nebo Německa.

Další možnosti studia

Vedle studia jazyků stojí za zmínku zejména řada možností sportovního vyžití, žáci školy se pravidelně účastní nejrůznějších sportovních soutěží. Hudebně nadaní žáci se pak mohou realizovat např. při školním festivalu Open[Pi]Air, který se koná vždy v závěru školního roku. Vedení školy věnuje dlouhodobě velkou pozornost také rozvoji moderních informačních technologií. K dispozici je školní počítačová síť s nepřetržitým připojením na Internet a tři počítačové učebny. Od 1. září 2015 žáci i vyučující využívají 3 nové multimediální digitální učebny pro výuku cizích jazyků, které byly spolufinancovány z fondů EU prostřednictvím ROP Jihozápad. S rozmanitostí zájmů našich studentů také souvisí jejich účast v nejrůznějších soutěžích rozmanitého charakteru, v nichž svému gymnáziu ostudu rozhodně nedělají, neboť se vesměs řadí mezi ty úspěšné. Od roku 2020 máme ve škole novu knihovnu a od roku 2021 hudební zkušebnu.

Gymnázium Pierra de Coubertina je nesmazatelně zapsáno do povědomí obyvatel našeho města. Není to dáno pouze jeho dominantní polohou, významným postavením v gymnaziálním školství regionu, ale zejména faktem, že velká většina Táboráků má k této škole nějaký užší vztah. A že jim není osud jejich školy lhostejný ani po mnoha letech, o tom svědčí skutečnost, že se o gymnázium a jeho učitele stále zajímají.