Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Osmileté gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Tento typ studia je určen pro zvláště nadané a studijně orientované uchazeče se zájmem o intenzivní vzdělávání, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník ZŠ a u nichž je předpoklad dalšího studia na vysoké škole. Žáci mají možnost získat ve všech předmětech vyváženě kvalitní všeobecné vzdělání. Velká pozornost je rovněž věnována informačním technologiím; ve všech učebnách je možnost připojení ke školní počítačové síti i Internetu a celá škola je pokryta Wi-Fi signálem. V posledních dvou letech studia je velká možnost určitého profilování díky široké nabídce volitelných předmětů, a to jak společensko-vědních a jazykových, tak přírodovědně orientovaných. Žáci volí z několika desítek nabízených předmětů. Jako první světový jazyk se vyučuje angličtina, druhý jazyk žáci vybírají z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština.

Učební plán nižšího osmiletého gymnázia

Předmět prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva celkem
Český jazyk a literatura 5 4 4 3 4 3 3 4 30
Anglický jazyk 5 4 3 3 4 3 3 4 29
Další cizí jazyk - - 3 3 3 3 3 3 18
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Informatika 1 - 1 1 2 2 - - 7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3 - 15
Základy spol. věd 1 1 1 1 2 2 2 - 10
Zeměpis 2 2 1 2 2 2 2 - 13
Fyzika 2 2 2,33 2,33 2,33 2,5 2,5 - 16
Chemie - 2 2,33 2,33 2,33 2,5 2,5 - 14
Biologie 2 2 2,33 2,33 2,33 2,5 2,5 - 16
Hv/Vv 3 3 2 1 2 2 - - 13
Mediální výchova - - - - - 1 - - 1
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2 18
Volitelné předm. maturitní - - - - - - 2 2 4
Volitelné předm. dvouleté - - - - - - 4 4 8
Volitelné předm. jednoleté - 1 1 1 - - - 8 11
Celkem týdně 30 30 31 31 34 33,5 34,5 30 254

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  • Cizí jazyk většinou navazuje na výuku jazyka na ZŠ, 2. svět. jazyk je možno volit z následující nabídky: A, Fr, N, R, Šp; je možno jej vyučovat již od tercie jako nepovinný předmět.
  • Údaj 0,33 za desetinnou čárkou znamená, že 1krát za 3 týdny mají žáci v příslušném předmětu 1 h. praktických cvičení.
  • Údaj 0,5 za desetinnou čárkou znamená, že 1krát za 2 týdny mají žáci v příslušném předmětu 1 h. praktických cvičení.
  • V rámci estetické výchovy má každý žák v primě až kvartě Hv i Vv., od kvinty žák volí Hv nebo Vv.
  • Předmět Biologie se v primě až kvartě vyučuje pod názvem Přírodopis, předmět Občanský a společenskovědní základ jako Občanská výchova.

Podrobné informace pro primu až kvartu naleznete ve školním vzdělávacím programu.

Podrobné informace pro kvintu až oktávu najdete u čyřletého oboru, který má shodný ŠVP s kvintou až oktávou.