Domů
Menu

Pravidla pro přístup

Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě a sítě Internet

Správce sítě: Zdeněk Kozák

 

 1. Školní počítačová síť slouží především k zajištění provozu školy, ke školní výuce a vzdělávání, podle možnosti také k mimoškolní a zájmové činnosti žáků školy. Používání školní počítačové sítě a sítě Internet žáky v době mimo vyučování je nutno považovat za výsadu, nikoliv za samozřejmý nárok!
 2. Tato pravidla platí pro veškerá zařízení pro zpracování a přenos dat, která je možno připojit do počítačové sítě, dále jen počítače.
 3. K sítím je možné připojit se síťovým kabelem nebo prostřednictvím bezdrátového Wi-Fi připojení. Možná je dvojí úroveň připojení:
  1. Pouze k síti Internet pro počítače neregistrované v doméně gpdc
  2. K síti Internet a ke školní síti pro počítače registrované v doméně gpdc
 4. Obě sítě využívají také pedagogičtí pracovníci v rámci přípravy na vyučování a při svém vzdělávání, vedení školy a administrativní pracovníci při řídící práci a při plnění nejrůznějších administrativních úkolů.
 5. K práci na počítačích v rámci výuky jsou pro žáky školy určeny počítačové učebny č. 301, 303, 401, případně další příslušnou technikou vybavené učebny a laboratoře. Zaměstnanci školy využívají počítače umístěné v kabinetech a kancelářích nebo počítače, které mají zapsány v osobních listech. Připojení vlastních počítačů do školní sítě je možné pouze k síti Internet, připojení vlastního hardwaru do domény není povoleno.
 6. Přístup do sítí pro žáky školy zřizuje vedení školy na začátku studia; každý žák má zřízen vlastní účet. Přístup pro pedagogické a administrativní pracovníky (uživatelský účet, emailová schránka) zřizuje vedení školy při jejich nástupu do zaměstnání. Pravidla přístupu do sítí určuje ředitel školy a má právo je kdykoliv změnit; rovněž má právo kdykoliv zrušit, pozastavit nebo omezit přístup uživatele k sítím. Škola si též z bezpečnostních důvodu vyhrazuje právo kontrolovat uživatelská konta včetně elektronické pošty (za podmínky dodržení listovního tajemství) i souborů, monitorovat práci uživatelů.
 7. Každý uživatel přihlášený do domény může pracovat pouze pod vlastním uživatelským účtem. (Je zakázána jakákoliv forma půjčování účtu nebo sdílení účtu více osobami.) Uživatel je plně zodpovědný za veškeré aktivity, které budou jeho jménem provedeny. Proto je každý povinen svůj uživatelský účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti. Po skončeni práce se musí uživatel odhlásit ze systému.
 8. V sítích je zakázáno
  1. Provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR, s mezinárodními právy a úmluvami a se školním řádem. Je zakázáno jakkoliv manipulovat (prohlížet, stahovat, rozšifrovávat, uchovávat) s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s materiály, jejichž použitím by mohlo dojit k mravní újmě či trestnému činu (zejména materiály k tvorbě virů, k přípravě výbušnin). Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, jejich zdrojové tvary nebo jejich části. Je zakázáno také publikování a rozšiřování materiálu podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor. Za porušení tohoto bodu se považuje i pokus o jeho porušení.
  2. Bez předchozí dohody se správci instalovat a používat vlastní software, přetěžovat zdroje školní sítě. Uživatel nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů, ani hardwarové vybavení školy.
  3. Pokoušet se obcházet jakýmkoliv způsobem systém ověřování platnosti hesla, pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla, všem uživatelům s výjimkou vedení školy a správce sítě je zakázáno používat programy, které monitoruji práci ostatních uživatelů.
 9. Problémy s používáním počítače nebo sítě hlásí uživatel neprodleně vyučujícímu nebo správci sítě, v případě jejich nepřítomnosti vedení školy.

 

V Táboře dne 14.1.2013

RNDr. Miroslav Vácha, ředitel školy