Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Volby do školské rady

2. 9. 2023 / Akce

Zvolení kandidáti do školské rady

 

 • Kateřina Skučková, zákonný zástupce žáka ze 4. A a V4. G
 • Tibor Stano, zákonný zástupce žáka z V1. G a V4. G
 • Pavla Kolářová, zákonný zástupce žáka z V6. G a V4. G

 

 

 

 

Zvolení kandidáti za pedagogy

 

 • Mgr. Štěpánka Nekorjaková
 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Martin Másílko

 

 

Základní informace

Informace zde

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Kompetence školské rady jsou vymezeny v § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Podle tohoto paragrafu školská rada

 

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Shromáždění oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků) pátek 15. 9. 2023 - sborovna od 15:00

 

Návrhy lze doručit:

Osobně v písemné formě

 • odevzdat na sekretariát školy - od 8:00 do 14:00 pracovní dny do úterý 19. září 2023 14:00 hodin

 

Jiným způsobem

 • písemně (poštou, datovou schránkou acjkfvv, nebo emailem na email: skola@gymta.cz. Navrhnout se mohou zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků sami, případně mohou být navrženi. Pokud je kandidát navržen, musí být jeho navržení signováno navrhovatelem i navrženým. Termín podání všech návrhů je úterý 19. září 2023 14:00 hodin.

 

Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a datum narození  navrženého kandidáta, v případě u kandidáta zastupujícího nezletilého žáka ještě jméno nezletilého žáka a jeho třídu. Návrh musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta. Kandidát může navrhnout sám sebe.

 

Jmenný seznam kandidátů

 • Bude zveřejněn na webu školy od  pátku 22. září 2023 15:00 hodin.

 

Termín voleb

 • Stanoven na středu 27. září od 14:00 do 17:00.