Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Pravidla pro hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2020

29. 4. 2020 / Akce

Vážení studenti a rodiče,

vzhledem k tomu, že hodnocení ve druhém pololetí je ovlivněno distančním studiem, nelze zcela objektivně přistoupit ke klasifikaci - podmínky pro distanční studium nejsou u všech žáků srovnatelné. Z tohoto důvodu MŠMT vydalo závaznou vyhlášku, kterou se budeme řídit.

Vyhláška je zde.

Nejdůležitější paragrafy vyhlášky:

§ 1 Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání vkonzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných vdruhém pololetí vdobě, kdyžákmápovinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně zpodkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve školevdobě, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající zindividuálníhovzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

 

§ 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 kmaturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 -nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnoceníslovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
 
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje nažáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo„prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.