Aktualizováno 23. 9. 2016

Francouzská sekce oslaví 25 let od svého vzniku. Chceme výročí náležitě oslavit, a proto se v této souvislosti obracíme na všechny současné studenty, absolventy, vyučující a přátele sekce.

25 let je relativně dlouhá doba a těch, kteří část svého života spojili se sekcí je mnoho. Zajímá nás, co teď všichni dělají a jak vzpomínají na léta prožitá na dvojjazyčné sekci táborského gymnázia. Stejně tak nás zajímá, co znamená sekce pro ty, kteří jsou jí momentálně nejblíže, tedy pro její současné studenty a přátele.

Pro všechny, kteří mají chuť přispět k přípravě narozeninové akce sekce máme jednoduchý úkol.

Napište, natočte, namluvte přání sekci k 25. narozeninám, které bude obsahovat tyto informace:

  • Vaše jméno.
  • Váš současný stav (současný student, absolvent ...), povolání.
  • Co přejete sekci k narozeninám.

... a pošlete na adresu: sekce25@gmail.com

Vaše přání budou slavnostně zveřejněna během narozeninové akce, která proběhne v poslední den měsíce září. Nejoriginálnější přání budou odměněna pravým francouzským sýrem s bagetou.Z fondů Evropské unie byly prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad spolufinancovány a 1. září 2015 dány do provozu tři nově vybudované multimediální digitální jazykové učebny a v nich zahájena výuka podle projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI.

Jedná se o jazykové laboratoře společnosti ROBOTEL se systémem SMARTCLASS+ s variantou pro domácí práci ve verzi pro studenta i učitele HOMEWORK.

 

 


Druhý ročník festivalu Gymnázia Pierra de Coubertina "Open[Pi]Air" se podle mého názoru vydařil. Fotky a videa zveřejníme až po prázdninách.

Děkujeme všem účinkujícím a těšíme se na další spolupráci!

Video z loňského "Open[Pi]Air 2015"

Dne 8. června se skupina našich studentů zúčastnila 10. ročníku konference StreTech (Středoškolská technika) na ČVUT v Praze. V deset hodin dopoledne se budova vysoké školy otevřela široké veřejnosti a mezi 206 prezentujícími z 96 středních škol se prosazovali také naši studenti:

"Radiace na Marsu"Vít Janda, Jan Říha
"Přeprava vody v proměnách času"Tomáš Smažík, Kateřina Kabíčková, Petr Čekal, Marek Příplata, Marek Vybíral

Naši studenti, pod vedením prof. Veroniky Burdové předvedli kromě prezentace o radiaci na Marsu také vlastnoručně vyrobený model přečerpávací vodní elektrárny. K získání dalších nových poznatků jim byla nápomocna rovněž návštěva Národního technického muzea v Praze, která následovala po ukončení StreTechu.


ÚSPĚCH V SOUTĚŽI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Výrazného úspěchu v celostátním kole soutěže finanční gramotnosti, organizované pojišťovnou METLIFE dosáhli studenti 2.C a septimy Nikola Koubová, Alice Kocová, Karolína Janečková, Martin Šimák, Tomáš Kropík a Adam Karlík.

Tito studenti byli rozděleni do různých týmů a dva dny pracovali na zadaném úkolu, který na konci druhého dne zhodnotila porota složená z nejvyšších představitelů pojišťovny MetLife.

1. místo obsadil tým s Nikolou Koubovou
2. místo patřilo týmu s Tomášem Kropíkem

Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!


Poznávací zájezd studentů do "Skleněné manufaktury" společnosti Volkswagen v Drážďanech...


30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

Nyní spolupráce pokračuje.

14. května 2016 ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha slavnostně odhalil symbol přírodní zóny Lomu Svatá Anna v Měšicích, na jehož realizaci se podíleli studenti gymnázia pod vedením učitele výtvarné výchovy Mgr. Aleše Růžičky. Hudební část odpoledního programu zajistili vyučující Mgr. M. Kloboučníková a Mgr. L. Folk spolu s děvčaty z primy Štěpánkou Břízovou, Kateřinou Horatlíkovou, Dianou Kučerovou, Marií Zahradníčkovou a studentem oktávy Lukášem Pisingrem.

Další fotky a informace na stránkách Lomu Svaté Anny ...


Kontakty, které jsme navázali v minulém roce s kolegy z lyceé de la Venise verte se podařilo udržet a na výměnný pobyt do francouzského Niortu vyrazilo 34 žáků 2.A, 3.A a 4.A česko-francouzského gymnázia. Přijetí bylo opět velmi vřelé a týden jsme strávili na různých místech regionu. V historickém centru Nantes, na plážích La Rochelle, v památníku Oradour-sur-Glane a v zábavním parku Futoroscope. Společně se zpěvákem Mazarinem pracovali smišené česko-francouzské skupiny na přípravě hudebního vystoupení. Koncert skupin se uskutečnil v pátek 18. 3. v amfiteátru gymnázia.


Druhá část výměny s Niortem

V týdnu od 4. dubna do 8. dubna přijali žáci 2.A a 3.A své protějšky ze západofrancouzského Niortu. K tématu výměny "Mémoires" byla pro smíšené česko-francouzské pracovní skupiny připravena aktivita, která jim poodhalila některé zapoměnuté příběhy českých dějin 20. století. Prvním úkolem bylo poskládat fotografie jednotlivých osob a poté pomocí vícejazyčných textů rekonstruovat jejich skutečné osudy. Na závěr pak česko-francouzské dvojice namluvily v nových jazykových učebnách francouzské a české informační texty, které shrnovaly shromážděné poznatky. Ty budou využity k instalaci připravené expozice.

Dalším výsledkem jejich spolupráce byla videa, která společně natočili v Táboře a okolí. Hudba je originální, složená během pobytu ve Francii.

Text a hudba: Célia, Virginie, Elodie, Ruth a Támar
Text byl inspirován dílem Charlotte Delbo a Georges Hyvernaud

Místo cesty do školy - let na Mars. V pondělí 21. 3. 2016 odstartoval další ročník projektu Expedice Mars, které se účastní pět vybraných studentů z celého Česka. Ti museli před začátkem simulované expedice, která potrvá 100 hodin, projít několika výběrovými koly a nakonec i výcvikem v Belgii. Jsme potěšeni, že se ve velké konkurenci probojoval do týmu posádky i náš student Vít Janda (kvinta).


Projekt popisující téměř všechny jihočeské rybníky s výměrou nad 50 ha a další vybrané menší rybníky zpracovali studenti Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2015, konkrétně třída 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.


V den 55. výročí jeho smrti, 10. června 2015, byla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře odhalena PAMĚTNÍ DESKA brigádního generála Karla Mareše, který za II. světové války ve Velké Británii vstoupil do RAF, vytvořil zde 311. československou bombardovací peruť a byl jmenován jejím velitelem...


Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...


UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Ing. Mgr. Danielou Čechovou), nebo institucemi k tomu určenými...


KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...


DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...


SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...