Aktualizováno 1. 2. 2016

OD LISTOPADU 2015 JE GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA TÁBOR FAKULTNÍ ŠKOLOU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE.

 

 

V den, kdy se vydávalo vysvědčení, tedy ve čtvrtek 28. 1. 2016, se šest tříd nižšího gymnázia sešlo ráno místo ve školních lavicích ve vestibulu táborského plaveckého bazénu...

 

Výsledné pořadí družstev a foto.

 

Výsledková listina.

 

V příštím roce 2016 uplyne již 25 let od založení česko-francouzské bilingvní sekce na Gymnáziu Pierra de Coubertina ...

 

Výsledky 1. kolo:Celkové výsledky po 2. kole:

 

Z fondů Evropské unie byly prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad spolufinancovány a 1. září 2015 dány do provozu tři nově vybudované multimediální digitální jazykové učebny a v nich zahájena výuka podle projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI.

Jedná se o jazykové laboratoře společnosti ROBOTEL se systémem SMARTCLASS+ s variantou pro domácí práci ve verzi pro studenta i učitele HOMEWORK.

 

 

 

Projekt popisující téměř všechny jihočeské rybníky s výměrou nad 50 ha a další vybrané menší rybníky zpracovali studenti Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2015, konkrétně třída 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.

 

V den 55. výročí jeho smrti, 10. června 2015, byla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře odhalena PAMĚTNÍ DESKA brigádního generála Karla Mareše, který za II. světové války ve Velké Británii vstoupil do RAF, vytvořil zde 311. československou bombardovací peruť a byl jmenován jejím velitelem...

 

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH

I v letošním roce byli někteří naši studenti velice úspěšní v řadě olympiád, soutěží, sportovních akcí,...

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB zahajuje svou činnost 7. 10. 2015.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

 

Výuka biologie zajímavěji.

V druhé polovině února připravili vyučující biologie pro studenty volitelných předmětů Cvičení z biologie, Biologie rostlin a Biologie živočichů praktická cvičení, kde žáky seznámili s prací s fluorescenčním mikroskopem, který byl zapůjčen z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Studenti se seznámili s principem fluorescence, připravili si preparáty a hodnotili rozdíly v pozorování ve fluorescenčním a světelném mikroskopu. Podívali se např. na příčný řez stonkem begonie, africké fialky, na cirkulaci cytoplazmy v lístcích vodního moru, na výtrusnice přesliček, pylová zrna, bliznu a prašníky sněženek.

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Ing. Mgr. Danielou Čechovou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...