Aktualizováno 17. 12. 2014

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na obrázek získáte další informace.
Nahrávky posílejte na adresu: listopad89@centrum.cz (nahrávka nesmí překročit 7.5 MB, jinak nemusí být doručena mail servery!)

Již získaná svědectví pamětníků ...

 

Výsledky 17. ročníku "Mikulášské laťky".

 

10. ročník novoročního turnaje smíšených družstev v odbíjené o pohár ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina se uskuteční 10. ledna 2015.

Přihlášky už prosím neposílejte, je plno!

 

Od 17. 9. 2014 opět zahájil svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB. Jeho hlavní náplní v tomto školním roce bude zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Podrobnější informace a kontakt...

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

 

Výsledky soutěže Talent roku 2014 a další úspěchy našich studentů v konkrétních oborech a soutěžích.

 

4. října 2014 se v Táboře na Harrachovce konal již 27. ročník ekologické soutěže Poznej a chraň...

 

Republikové finále atletického poháru CORNY

Družstvo dívek ve složení Doležalová, Svobodová, Matušíková (V5G), Panovská, Vašíčková (1.B), Lukáčová (1.C), Šišková (3.A), Czinegová, Maňásková (2.C) a Vojtěchová 4.B obsadilo na republikovém finále v Břeclavi 11. místo. V silné konkurenci 17 družstev zlepšily dívky bodový zisk z krajského kola. Neúčast běžkyně Novotné vynahradilo několik osobních rekordů. Dívkám gratulujeme.

 

Úspěch LUCIE FOŘTOVÉ na astronomické olympiádě!

Gratulujeme Lucii Fořtové, studentce oktávy našeho gymnázia, která získala v mezinárodním kole olympiády z astronomie a astrofyziky v Rumunsku čestné uznání.

 

NABÍDKA TĚLOCVIČEN K PRONÁJMU

Velká tělocvična (sportovní hala)

  • čtvrtek ... 17.30 - 19.00 hodin

Nájemné ve výši 250,- Kč za hodinu v letním období (15. 4. - 15. 10.),
320,- Kč za jednu hodinu v zimním období (16. 10. - 14. 4.), příplatek za využití prostor pro diváky 100,- Kč za jednu hodinu.

Kontakt:

  • Mgr. Hana Chotovinská
  • telefon: 381 254 863, mobil: 723 471 754
  • e-mail:

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Jana Říčařová

Umění se učit! ... (nové studijní materiály)

Školní psycholog je k dispozici studentům, rodičům i pedagogům. Obracet se na něj můžete s problémy školními, rodinnými i osobními...

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Mgr. Marcelou Horažďovskou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...