Aktualizováno 28. 8. 2015

 

TERMÍNY ADAPTAČNÍCH KURZŮ

1.A2. 9. 2015 - 4. 9. 2015
1.B7. 9. 2015 - 9. 9. 2015
1.C9. 9. 2015 - 11. 9. 2015

 

Projekt popisující téměř všechny jihočeské rybníky s výměrou nad 50 ha a další vybrané menší rybníky zpracovali studenti Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2015, konkrétně třída 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.

 

V den 55. výročí jeho smrti, 10. června 2015, byla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře odhalena PAMĚTNÍ DESKA brigádního generála Karla Mareše, který za II. světové války ve Velké Británii vstoupil do RAF, vytvořil zde 311. československou bombardovací peruť a byl jmenován jejím velitelem...

 

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH

I v letošním roce byli někteří naši studenti velice úspěšní v řadě olympiád, soutěží, sportovních akcí,...

 

Dne 13. 2. 2015 byla zahájena realizace projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI, v jehož rámci budou vybudovány tři multimediální digitální jazykové učebny.

 

Od 17. 9. 2014 opět zahájil svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB. Jeho hlavní náplní v tomto školním roce bude zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

 

Geologický kroužek v Jihočeském muzeu.

Původně to měla být cesta na Karlštejn, Velkou Ameriku a Svatý Jan pod Skalou, ale skončili jsme V Českých Budějovicích. Ne, že bychom se spletli a nastoupili do jiného vlaku, ale vedoucím našeho kroužku se zdálo, že ještě není dostatečně dlouhý den a také příznivé počasí, a tak připravili náhradní program. Cíl: Jihočeské muzeum, výstava Křemen staví a maluje a prohlídka geologických sbírek s odborným výkladem RNDr. P. Rajlicha. Všechny nás zaujalo poutavé vyprávění pana doktora o původu a rozdělení hornin i o různých odrůdách křemene. Víme, které hornině dal pan Presl název kazík a také co mají společného minerální voda Magnesia a přeměněná hornina hadec. A stále se ještě můžeme těšit na výlet na Karlštejn.

 

Výuka biologie zajímavěji.

V druhé polovině února připravili vyučující biologie pro studenty volitelných předmětů Cvičení z biologie, Biologie rostlin a Biologie živočichů praktická cvičení, kde žáky seznámili s prací s fluorescenčním mikroskopem, který byl zapůjčen z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Studenti se seznámili s principem fluorescence, připravili si preparáty a hodnotili rozdíly v pozorování ve fluorescenčním a světelném mikroskopu. Podívali se např. na příčný řez stonkem begonie, africké fialky, na cirkulaci cytoplazmy v lístcích vodního moru, na výtrusnice přesliček, pylová zrna, bliznu a prašníky sněženek.

 

Geologické exkurze do muzea v Říčanech.

V sobotu 28. 3. 2015 se vybraní žáci geologického kroužku zúčastnili geologické exkurze do muzea v Říčanech, kde se seznámili s metodami odkrývání zkamenělin, jejich preparací a vyzkoušeli si také odlévání modelů zkamenělých plavuní a přesliček. Na řadu přišlo také řezání hornin a nerostů, jejich následné broušení a leštění.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - činnost ukončena z finančních důvodů

V roce 2015 nebylo Gymnázium Pierra de Coubertina zařazeno do projektu, na jehož základě školní psycholog ve škole dosud působil.

Jeho činnost musela být proto ukončena.

Umění se učit! ... (studijní materiál)

Paní Mgr. Janu Říčařovou je možné kontaktovat na telefonním čísle
606 610 898 v rámci její soukromé praxe.

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Mgr. Marcelou Horažďovskou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...