Aktualizováno 23. 11. 2016

Centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ...


Čtvrtek 1. prosince 2016 - sportovní hala Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře.

Přihlášky můžete zasílat do 25. listopadu 2016 na mail
p. Hany Chotovinské ...


V rámci projektových dnů jsme navštívili IQLANDII v Liberci, kde jsme se zúčastnili science show s Van de Graaffovým generátorem, hráli jsme si s tekutým dusíkem a v planetáriu jsme viděli ve "3D" film "Cesta ke hvězdám". Podívali jsme se na Ještěd a ještě jsme stihli pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem.

Pro shlédnutí videa klikněte na PLAY


     BURZA ŠKOL 19. ŘÍJNA 2016 v sále hotelu Palcát

Studentům třídy 2. B a 5. A na burze škol jistě nebyla dlouhá chvíle. Aktivně se zapojili do předávání informací o studiu a odpovídali na dotazy zvídavých studentů i rodičů. Za to jim patří naše poděkování. Z mnohých rozhovorů vyšlo najevo, že naše škola patří k těm náročnějším. Vzhledem k tomu, že nám jde o to udržet si patřičnou úroveň, nás to potěšilo a věříme, že uchazečů o studium na naší škole bude jenom přibývat.


Fotografie z oslav 25. výročí založení česko-francouzské bilingvní sekce.


VELKÝ ÚSPĚCH ATLETEK

11. října se v Břeclavi uskutečnilo republikové finále Středoškolského poháru Corny. V silné konkurenci 17. dívčích družstev a za nepříznivého studeného počasí se družstvu děvčat podařilo vybojovat 4. místo.

Družstvu ve složení Šáchová, Doležalová, Panovská, Šedivá, Kačírková, Kabíčková, Križanová, Lukáčová a A. Svobodová, pomohly v krajském kole a k postupu na RF ještě J. Svobodová, Kubešová a Farová. V několika posledních letech je to nejlepší umístění družstva dívek na RF.

Všem děvčatům gratulujeme.


Z fondů Evropské unie byly prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad spolufinancovány a 1. září 2015 dány do provozu tři nově vybudované multimediální digitální jazykové učebny a v nich zahájena výuka podle projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI.

Jedná se o jazykové laboratoře společnosti ROBOTEL se systémem SMARTCLASS+ s variantou pro domácí práci ve verzi pro studenta i učitele HOMEWORK.

 

 


Studenti 2.C spolu s částí studentů 2.B vytvořili v roce 2016 v rámci výuky informatiky webový projekt o sopkách České republiky.


Studenti kvarty dokončili v roce 2016 závěrečnou část webového projektu popisujícího všech 69 jihočeských rybníků s výměrou nad 50 ha a další vybrané zajímavé menší rybníky, jehož hlavní část vloni zpracovali rámci výuky informatiky studenti 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.


Naši třeťáci byli ve "ŠKODOVCE"...


Dne 8. června se skupina našich studentů zúčastnila 10. ročníku konference StreTech (Středoškolská technika) na ČVUT v Praze. V deset hodin dopoledne se budova vysoké školy otevřela široké veřejnosti a mezi 206 prezentujícími z 96 středních škol se prosazovali také naši studenti:

"Radiace na Marsu"Vít Janda, Jan Říha
"Přeprava vody v proměnách času"Tomáš Smažík, Kateřina Kabíčková, Petr Čekal, Marek Příplata, Marek Vybíral

Naši studenti, pod vedením prof. Veroniky Burdové předvedli kromě prezentace o radiaci na Marsu také vlastnoručně vyrobený model přečerpávací vodní elektrárny. K získání dalších nových poznatků jim byla nápomocna rovněž návštěva Národního technického muzea v Praze, která následovala po ukončení StreTechu.


30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

Nyní spolupráce pokračuje.

14. května 2016 ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha slavnostně odhalil symbol přírodní zóny Lomu Svatá Anna v Měšicích, na jehož realizaci se podíleli studenti gymnázia pod vedením učitele výtvarné výchovy Mgr. Aleše Růžičky. Hudební část odpoledního programu zajistili vyučující Mgr. M. Kloboučníková a Mgr. L. Folk spolu s děvčaty z primy Štěpánkou Břízovou, Kateřinou Horatlíkovou, Dianou Kučerovou, Marií Zahradníčkovou a studentem oktávy Lukášem Pisingrem.

Další fotky a informace na stránkách Lomu Svaté Anny ...


Kontakty, které jsme navázali v minulém roce s kolegy z lyceé de la Venise verte se podařilo udržet a na výměnný pobyt do francouzského Niortu vyrazilo 34 žáků 2.A, 3.A a 4.A česko-francouzského gymnázia. Přijetí bylo opět velmi vřelé a týden jsme strávili na různých místech regionu. V historickém centru Nantes, na plážích La Rochelle, v památníku Oradour-sur-Glane a v zábavním parku Futoroscope. Společně se zpěvákem Mazarinem pracovali smišené česko-francouzské skupiny na přípravě hudebního vystoupení. Koncert skupin se uskutečnil v pátek 18. 3. v amfiteátru gymnázia.


Druhá část výměny s Niortem

V týdnu od 4. dubna do 8. dubna přijali žáci 2.A a 3.A své protějšky ze západofrancouzského Niortu. K tématu výměny "Mémoires" byla pro smíšené česko-francouzské pracovní skupiny připravena aktivita, která jim poodhalila některé zapoměnuté příběhy českých dějin 20. století. Prvním úkolem bylo poskládat fotografie jednotlivých osob a poté pomocí vícejazyčných textů rekonstruovat jejich skutečné osudy. Na závěr pak česko-francouzské dvojice namluvily v nových jazykových učebnách francouzské a české informační texty, které shrnovaly shromážděné poznatky. Ty budou využity k instalaci připravené expozice.

Dalším výsledkem jejich spolupráce byla videa, která společně natočili v Táboře a okolí. Hudba je originální, složená během pobytu ve Francii.

Text a hudba: Célia, Virginie, Elodie, Ruth a Támar
Text byl inspirován dílem Charlotte Delbo a Georges Hyvernaud

Místo cesty do školy - let na Mars. V pondělí 21. 3. 2016 odstartoval další ročník projektu Expedice Mars, které se účastní pět vybraných studentů z celého Česka. Ti museli před začátkem simulované expedice, která potrvá 100 hodin, projít několika výběrovými koly a nakonec i výcvikem v Belgii. Jsme potěšeni, že se ve velké konkurenci probojoval do týmu posádky i náš student Vít Janda (kvinta).


V den 55. výročí jeho smrti, 10. června 2015, byla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře odhalena PAMĚTNÍ DESKA brigádního generála Karla Mareše, který za II. světové války ve Velké Británii vstoupil do RAF, vytvořil zde 311. československou bombardovací peruť a byl jmenován jejím velitelem...


Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...


UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Ing. Mgr. Danielou Čechovou), nebo institucemi k tomu určenými...


KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/664/16 ...


DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM, dobíhající

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...


DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM, nové

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, zpracovaný podle RVP DG č.j. MŠMT-4159/2015-2 (týká se letošní 1.A) ...


SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...