Aktualizováno 21. 11. 2014

 

 

Kliknutím na obrázek získáte další informace.
Nahrávky posílejte na adresu: listopad89@centrum.cz (nahrávka nesmí překročit 7.5 MB, jinak nemusí být doručena mail servery!)

 

3. prosince 2014 pořádá školní sportovní klub Gymnázia Pierra de Coubertina pro žáky základních a středních škol soutěž ve skoku vysokém MIKULÁŠSKÁ LAŤKA...

 

10. ročník novoročního turnaje smíšených družstev v odbíjené o pohár ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina se uskuteční 10. ledna 2015.

Přihlášky prosím posílejte až od 1. prosince 2014.

 

Od 17. 9. 2014 opět zahájil svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB. Jeho hlavní náplní v tomto školním roce bude zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Podrobnější informace a kontakt...

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

 

Výsledky soutěže Talent roku 2014 a další úspěchy našich studentů v konkrétních oborech a soutěžích.

 

4. října 2014 se v Táboře na Harrachovce konal již 27. ročník ekologické soutěže Poznej a chraň...

 

Republikové finále atletického poháru CORNY

Družstvo dívek ve složení Doležalová, Svobodová, Matušíková (V5G), Panovská, Vašíčková (1.B), Lukáčová (1.C), Šišková (3.A), Czinegová, Maňásková (2.C) a Vojtěchová 4.B obsadilo na republikovém finále v Břeclavi 11. místo. V silné konkurenci 17 družstev zlepšily dívky bodový zisk z krajského kola. Neúčast běžkyně Novotné vynahradilo několik osobních rekordů. Dívkám gratulujeme.

 

Úspěch LUCIE FOŘTOVÉ na astronomické olympiádě!

Gratulujeme Lucii Fořtové, studentce oktávy našeho gymnázia, která získala v mezinárodním kole olympiády z astronomie a astrofyziky v Rumunsku čestné uznání.

 

NABÍDKA TĚLOCVIČEN K PRONÁJMU

Velká tělocvična (sportovní hala)

  • čtvrtek ... 17.30 - 19.00 hodin

Nájemné ve výši 250,- Kč za hodinu v letním období (15. 4. - 15. 10.),
320,- Kč za jednu hodinu v zimním období (16. 10. - 14. 4.), příplatek za využití prostor pro diváky 100,- Kč za jednu hodinu.

Kontakt:

  • Mgr. Hana Chotovinská
  • telefon: 381 254 863, mobil: 723 471 754
  • e-mail:

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Jana Říčařová

Umění se učit! ... (nové studijní materiály)

Školní psycholog je k dispozici studentům, rodičům i pedagogům. Obracet se na něj můžete s problémy školními, rodinnými i osobními...

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Mgr. Marcelou Horažďovskou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...