Název projektu: Šablony GPdC 2020 – 2021
Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016372
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tematický cíl: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Specifický cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Aktivity projektu:

Školní psycholog - personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa středním školám.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Školní poradenské pracoviště

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 až 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci středních škol jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacích programu DVPP akreditovaných v systému DVPP MŠMT.

Varianty aktivity: Cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, osobnostní a sociální rozvoj, čtenářská a matematická gramotnost, kariérové vzdělávání, kulturní povědomí a vyjádření, ICT.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Cílem aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářské a matematické gramotnosti) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Aktivitu lze zaměřit také na úpravu ŠAP/ŠVP (Školní akční plán/Školní vzdělávací program).

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných ŠVP.

Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/ koučinku.

Klub pro žáky SŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Varianty aktivity: Čtenářský klub, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Komunitně osvětová setkání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy.

Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.).

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, © 2020