Název projektu: Šablony GPdC 2017 – 2019
Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006608
Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tematický cíl: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Specifický cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Aktivity projektu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, 16, 24 a 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci středních škol jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacích programu DVPP akreditovaných v systému DVPP.

Varianty aktivity: Cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, inkluze, mentoring, osobnostní a sociální rozvoj, čtenářská a matematická gramotnost.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Cílem aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářské a matematické gramotnosti) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných ŠVP.

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, © 2017